Αποστολές σε Ελλάδα και Κύπρο

Όροι χρήσης   Πολιτική cookies

Συλλογή Δεδομένων και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H GAMEEXPLORERS έχει θέσει σαν υψηλότερη προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. και έτσι διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με ιδιαίτερη προσοχή και σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (νόμος 2472/1997 και κανονισμός GDPR της Ε.Ε.679/2016).

Δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται κατά την πλοήγησή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.gameexplorers.gr.
Τα δεδομένα αυτά κατηγοριοποιούνται σε προσωπικά δεδομένα (με την έννοια της προσωπικής απόδοσης τους στο άτομο όπως ονοματεπώνυμο, email, διεύθυνση, τηλέφωνο, κτλ) και σε ανώνυμα ή μη προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για στατιστικές, την ασφάλεια ηλεκτρονικού καταστήματος και γενικότερα την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας.

Προσωπικά Δεδομένα

Η GAMEEXPLORERS συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα των χρηστών (ενδεικτικά: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, ταχυδρομικό κώδικα, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου κλπ.), σύμφωνα με το νόμο, διασφαλίζοντας το απόρρητο και την ασφάλειά τους. Τα εν λόγω στοιχεία συλλέγονται κατά την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από το χρήστη προς την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή κατά την εγγραφή του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή κατά τη σύνδεση με λογαριασμό χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος ή κατά τη διαδικασία παραγγελίας και αγοράς προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα και μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από την EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, η οποία είναι και ο υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια του νόμου.
Τα στοιχεία των χρηστών και τα λοιπά προσωπικά δεδομένα τους τυγχάνουν επεξεργασίας αυστηρά εντός του πλαισίου της ισχύουσας νομοθεσίας , σε αρμονία με τις ρυθμίσεις και τις επιταγές του Κανονισμού 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστού και ως Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ο οποίος ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης στις 25 Μαΐου 2018, με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και την ιδιωτικότητα των χρηστών και εφόσον οι ίδιοι έχουν συναινέσει στη συλλογή και επεξεργασία τους. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και τις πληροφορίες που της εμπιστεύονται. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία οι ίδιοι θέτουν στη διάθεση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ με την εγγραφή τους ως μέλη του ηλεκτρονικού της καταστήματος, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών του κάθε χρήστη. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια, με χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων. Τα στοιχεία και δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται σε απολύτως προστατευμένα αρχεία (που πληρούν τις σύγχρονες τεχνικές μεθόδους ασφαλείας). Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gameexplorers.gr συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Επίσης και με το παρόν γνωστοποιείται στους χρήστες ότι κάθε χρήστης ή πελάτης, ως υποκείμενο δεδομένων, αφενός μεν, έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν, αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997), αφετέρου δε, δικαιούται να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων, που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 ν. 2472/1997). Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων τους πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (υπόψη κ. Άννας Κατάκη) είτε με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Πανόρμου 31, 11522, Αμπελόκηποι Αττικής είτε με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]
Συναφώς και προσθέτως η Επιχείρηση διασφαλίζει την ακώλυτη άσκηση και την ικανοποίηση των απορρεόντων από το ΓΚΠΔ δικαιωμάτων των χρηστών σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα και ειδικότερα: του δικαιώματος ενημέρωσης, του δικαιώματος πρόσβασης, του δικαιώματος διόρθωσης, του δικαιώματος διαγραφής ή δικαιώματος στη λήθη, του δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας, του δικαιώματος στην φορητότητα και του δικαιώματος εναντίωσης.
Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, συνεργάτες και λοιποί προστηθέντες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για τη συναλλαγή με τους χρήστες, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.
Κατά τα λοιπά η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται να μην αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική απόφαση ή απόφαση δημόσιας Αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης και εφόσον ο χρήστης δεν έχει αντιταχθεί στη χρήση τους. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της κάθε συναλλαγής θα τηρούνται και διαβιβάζονται εμπιστευτικά από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και με τρόπο απολύτως ασφαλή, σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους ασφαλείας. Ο κάθε χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση στα στοιχεία των συναλλαγών, εφόσον το επιθυμεί. Επιπλέον, ειδικά για τις πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών και λοιπών συστημάτων πληρωμών μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων και συναφών φορέων, επισημαίνεται ότι η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν συλλέγει, ούτε επεξεργάζεται ούτε αποθηκεύει τα δεδομένα και τις πληροφορίες πληρωμής, όπως στοιχεία και αριθμούς πιστωτικών καρτών και λοιπών μέσων πληρωμής, αλλά η συναλλαγή γίνεται απευθείας ανάμεσα στους χρήστες και το φορέα πληρωμών κ.λπ., ο οποίος και συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα αυτά ή λοιπά τραπεζικά ή άλλα στοιχεία.

Aνώνυμα (Mη Προσωπικά) Δεδομένα

Η εταιρεία μας συλλέγει ανώνυμα στοιχεία χρήσης (διευθύνση IP, στοιχεία browser, κτλ) μέσω αρχείων καταγραφής (logfiles) αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας και βελτίωση των παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών μας.

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί υπηρεσίες της Google για την καταγραφή στατιστικών κίνησης, οι οποίες δημιουργούν τα αντίστοιχα cookies. Tα cookies αυτά διέπονται απο την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google, την οποία μπορείτε να βρείτε στο http://google.com/intl/el/policies/privacy

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί υπηρεσίες της Oracle/AddThis για την υπηρεσία διαμοιρασμού περιεχομένου σε κοινωνικά και άλλα δίκτυα. Η χρήση αυτών των υπηρεσιών γίνεται μόνο με επιλογή του χρήστη και η χρήση τους καλύπτεται από την παρακάτω πολιτική http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Funko Pop
Nintendo Amiibo
Lego κατασκευες